>

VÀ HÃY NỘP ĐƠN NGAY

MẪU YÊU CẦU

"Visa Free Europe hỗ trợ các nhà đầu tư quốc tế có được quốc tịch Bungari theo qui định của Chương trình Đầu tư để Định cư của chính phủ Bungari. Để biết thêm thông tin, xin hãy điền vào Mẫu yêu cầu. Trong 48 tiếng, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để sắp xếp một buổi tư vấn cá nhân.

Mọi thông tin sẽ được bảo mật trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

*Tất cả các phần được yêu cầu